กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
 
     
  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.หนองบัวแดง 044-872-140  
  Email : nbd5360509@hotmail.com  
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ^__^
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 131 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 62 
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 8 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 201 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2561 และงวดที่ 12/2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
แจ้งรายชื่อบุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
การดำเนินการ โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
**ด่วนที่สุด**การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
เปลี่ยนแปลงแบบรายงานโครงการชัยภูมิบ้านสวยเมืองสุข ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
**ด่วนที่สุด** ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 62 [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 265 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ปร [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมที่แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล 1 (อน [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ปร [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารสุทธิพร สุพ [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธี [ 10 ก.ย. 2561 ]ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดย [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก กองสาธารณสุขและ [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 10รายการ โดย [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อปรับปรุงหอกระจายข่าว จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธ [ 6 ก.ย. 2561 ]จ้างจ้างทำป้าย ตามโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำ [ 5 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและส [ 5 ก.ย. 2561 ]ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เพื่อเป็นค่ารับรอง ตามโครงการง [ 5 ก.ย. 2561 ]จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการงานประ [ 5 ก.ย. 2561 ]

 
 
   
 


-กิจการสภา- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 57 
 
 

ผ้าขาวม้า

วัดเขต
 
 
 
 
อบต.ท่าหินโงม ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.คอนสาร ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านแท่น ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับสีทอง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีแพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวแดง กิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเป้า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
อบต.โสกปลาดุก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.โสกปลาดุก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านหัน โครงการตำบลบ้านหันรวมใจแสดงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดยกา [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านหัน โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองแวง โครงการปฏิบัติการ\"แยกก่อนทิ้ง\" [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองแวง รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองตูม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมา [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
   
อบต.ลาดใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ม.ค. 2562)    อ่าน 910  ตอบ 2
อบต.ส้มป่อย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 168  ตอบ 11
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 1825  ตอบ 146
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หนองบัวแดงเมืองสะอาด (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 95  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 110  ตอบ 0  
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หนองบัวแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล