กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 


นายนิพนธ์ สัมฤทธิจามร
ประธานสภา ทต.หนองบัวแดง
 


นายสุชาติ สวนจรูญ
รองประธานสภา ทต.หนองบัวแดง


นางวราพันธุ์ พันธุ์ประเสริฐ
เลขานุการสภา ทต.หนองบัวแดง
 
 


นายสุดใจ สาลีลาด
สมาชิกสภา ทต.


นายสมบูรณ์ เงินลาด
สมาชิกสภา ทต.


นายแสน สายทอง
สมาชิกสภา ทต.


นายบุญเรียน เพ็งพล
สมาชิกสภา ทต.


นายวุฒิศักดิ์ ประจักษ์เมือง
สมาชิกสภา ทต.


นายศุภฤกษ์ รัตนโชติเรืองสุข
สมาชิกสภา ทต.