กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
ขอเชิญร่วมอบรมตามโครงการขับเคลื่อน/บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 

                ด้วย เทศบาลตำบลหนองบัวแดงจะดำเนินการประชาคมตามโครงการขับเคลื่อน/บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน และใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางทิศทางการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง
ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองบัวแดงจึงได้จัดการอบรมฯ เพื่อให้คณะทำงานการขับเคลื่อนแผนชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน/บูรณาการแผนชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดทอดแก่ประชาชนในชุมชน ในวันพุธที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวแดง (ชั้น ๒)

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 13.30 น. โดย คุณ ศิริรัตน์ พระนอ

ผู้เข้าชม 88 ท่าน