กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 


             

ถนนคอนกรีต 119 สาย ความยาวรวม 31,400 เมตร

ถนนลาดยาง 6 สาย ความยาวรวม 4,200 เมตร
 
 


   
แหล่งน้ำธรรมชาติ

มีฝายน้ำล้น คสล. จำนวน 15 แห่ง

มีลำห้วย 3 สาย ได้แก่ ลำห้วยลาด ลำห้วยยางโดน และลำห้วยยางดำ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

มีอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์ดำเนิน และอ่างเก็บน้ำหลังอำเภอ

มีระบบประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง/ชุมชน

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง
มีผู้ใช้น้ำประปาภูมิภาคในเขตเทศบาล จำนวน 960 ครัวเรือน