กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 


นางวราพันธุ์ พันธุ์ประเสริฐ
ปลัดเทศบาล


นายสมเกียรติ คงกะพี้
รองปลัดเทศบาล
 
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น


นายไชยา ประทีปเมือง
นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตรชำนาญการ


นางสาวพิมนภัส ชัยภักดี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการ


จ่าเอกมนตรี ผิวเผื่อน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


จ่าเอกณัฐวุฒิ สีดำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวณัฐมล นาขันดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ