กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 


นางวราพันธุ์ พันธุ์ประเสริฐ
ปลัดเทศบาล


นายสมเกียรติ คงกะพี้
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางฐิติตา หิรัญคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางวิไลวรรณ ยั่งยืน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น


นายไชยา ประทีปเมือง
นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตรชำนาญการ


นางสาวพิมนภัส ชัยภักดี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการ


จ่าเอกมนตรี ผิวเผื่อน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


จ่าเอกณัฐวุฒิ สีดำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวณัฐมล นาขันดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ