กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 


   

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง

มีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล 3,458 ครัวเรือน
 
 


   

ระบบประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง/ชุมชน

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง

มีผู้ใช้น้ำประปาภูมิภาคในเขตเทศบาล จำนวน 960 ครัวเรือน