กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 


   

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง

มีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล 3,458 ครัวเรือน
 
 


   

ระบบประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง/ชุมชน

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง

มีผู้ใช้น้ำประปาภูมิภาคในเขตเทศบาล จำนวน 960 ครัวเรือน