กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
 
 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ให้ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 
พัฒนาเทคโนโลยี โดยการนำมาใช้เพื่อให้บริหารและการจัดการมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสาธารณสุข
 
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บำบัดน้ำเสีย