กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
 
 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ให้ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 
พัฒนาเทคโนโลยี โดยการนำมาใช้เพื่อให้บริหารและการจัดการมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสาธารณสุข
 
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บำบัดน้ำเสีย